Фундаментальні дослідження

 


 

Інститут є головною установою з виконання Програми наукових досліджень НААН ПНД №44 у 2016–2020рр.

Програма ґрунтується на результатах наукових досліджень Інституту інноваційного провайдингу щодо пошуку шляхів інноваційної перебудови наукових установ аграрного профілю за ринковими принципами (2001 – 2005 рр.), створення науково-методологічних засад інноваційного розвитку аграрної науки (2006 – 2010 рр.), забезпечення підвищення інноваційного потенціалу та інтеграції аграрної науки в інноваційно-інвестиційно активні сегменти наукоємного аграрного ринку (2011 – 2015 рр.).

Наступним етапом є наукове обгрунтування реформування аграрної науки в нових економічних умовах, посилення спрямованості наукових досліджень на створення ринково затребуваної науково-технічної продукції, пошук шляхів функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку за рахунок створення підприємницької інфраструктури та співробітництва на засадах державно-приватного партнерства.
Метою програми є підвищення ефективності аграрної науки шляхом реформування науково-організаційної системи на ринкових засадах та забезпечення її інноваційно-інвестиційного розвитку в конкурентних умовах міжнародної інтеграції та з врахуванням ситуації щодо необхідності подолання України політичної та економічної кризи.

Реалізація програми передбачає дослідження та створення методологічної бази щодо здійснення інноваційної політики в наукоємній сфері АПК, ефективного функціонування аграрної науки на основі поєднання можливостей і переваг науково-технічної і інноваційно-підприємницької діяльності, формування в системі аграрної науки трансферно-технологічної ринкової інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства. Важливим аспектом є наукове обгрунтування методологічної, методичної, організаційної бази щодо ведення інноваційної діяльності в системі аграрної науки, забезпечення трансферу інновацій, залучення венчурних інвестицій в проекти інноваційного розвитку АПК, створення інтегрованих агротехнологічних бізнес-формувань в наукоємній аграрній сфері. Перевірка результатів фундаментальних досліджень потребує відпрацювання методологічних підходів та оптимальних моделей створення та трансферу інновацій в умовах різних регіонів України, проведення досліджень науково-технічного і виробничого потенціалу регіонів, обгрунтування шляхів та розробки рекомендацій щодо його інноваційно-інвестиційного розвитку.

Важливими прикладними напрямами програми є наукове забезпечення розробки нормативно-організаційної бази створення ринково-адаптованих науково-виробничих комплексів, утворення та розвитку їх інтегрованої підприємницької інфраструктури з трансферу технологій та наукоємної продукції, запровадження нормативно-методичного інструментарію з розробки та реалізації інноваційно-інвестиційних бізнес-проектів розвитку експериментально-виробничої бази аграрної науки на кластерних засадах державно-приватного партнерства. Прикладні дослідження передбачають розробку науково-організаційних підходів,  ринково-орієнтованого дослідницького і науково-практичного інструментарію з випуску, випробовування, експериментального виробництва і розповсюдження інноваційних технологій і продукції в агропромислове виробництво агрорегіонів.

Програмою передбачається використання величезного обсягу наукової інформації щодо прибуткового ведення галузей аграрного виробництва, які є в наукових установах аграрного профілю та сільськогосподарській бібліотеці НААН.

 

Структура програми наукових досліджень

Програма наукових досліджень за напрямом інноваційний розвиток “Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції” (2016-2020 рр.)

І підпрограма “Методологічні і організаційні засади інноваційної політики розвитку АПК на платформі наукових досягнень і підприємницьких механізмів”

ІІ підпрограма “Наукове обґрунтування методологічної, методичної та організаційної бази інноваційного провайдингу трансферу технологій із залученням інвестицій в системі інтегрованих агротехнобізнесформувань”

ІІІ підпрограма “Наукове забезпечення методичних і організаційних заходів щодо створення та функціонування науково-виробничих комплексів з трансферу інновацій в АПК”

ІV підпрограма “Наукові основи інформаційно-бібліотечного забезпечення досліджень в галузях агропромислового виробництва”

Інноваційна платформа (І підпрограма)

 • Державна інноваційна політика
  100 «Методологічні і організаційні засади інноваційної політики та ринкових перетворень в наукоємній сфері АПК в умовах Європейської інтеграції»
 • Науково-інноваційні перетворення
  200 «Методологічні підходи щодо створення методично-організаційної бази ефективного функціонування аграрної науки на основі поєднання можливостей і переваг науково-технологічної та інноваційно-підприємницької діяльності»
 • Ринкове інноваційне партнерство
  300 «Методологічні підходи щодо створення економіко-правової бази формування в системі аграрної науки трансферно-технологічної інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства з реалізації кластерних проектів наукоємного бізнесу в АПК»

Інноваційний консалтинг (ІІ підпрограма)

 • Трансфер інноваційних технологій
  400 «Наукове обґрунтування методологічної, методичної, організаційно-економічної бази щодо ведення інноваційної діяльності в системі аграрної науки та забезпечення трансферу інновацій»
 • Залучення венчурних інвестицій
  500 «Наукове обгрунтування методичної та організаційної бази створення умов щодо залучення венчурних інвестицій в проекти інноваційного розвитку АПК»
 • Кластерна модель інтеграції
  600 «Науково обгрунтування методологічної та організаційно-правової бази створення інтегрованих агротехноформувань в наукоємній сфері АПК»

 

Трансфер інновацій (ІІІ підпрограма)

 • Науково-виробничий потенціал
  700 «Наукове обґрунтування та організаційно-методичне забезпечення розробки нормативної бази з створення та функціонування ринково-адаптованих науково-виробничих комплексів в системі аграрної науки»
 • Паркова трансферна інфраструктура
  800 «Розробити наукові підходи та нормативно-методичний інструментарій щодо утворення та розвитку в наукоємній сфері АПК інтегрованої підприємницької інфраструктури з трансферу технологій»
 • Проекти наукоємного бізнесу
  900 «Розробити науково-методичну базу та проектно-аналітичний інструментарій для запровадження інноваційно-інвестиційних бізнес-проектів розвитку експериментально-виробничої бази аграрної науки на кластерній основі»

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search