Відділення інноваційної економіки

досліджує інноваційний потенціал інтелектуальної сфери, розробляє ефективні моделі новостворень і нововведень в АПК на підприємницьких засадах, сприяє комерціалізації інновацій і залученню інвестицій


 

Відділення інноваційної економіки є одним з ключових підрозділів Інституту, яке забезпечує наукові дослідження та розробки за напрямами інноваційної економіки, інноваційних технологій, інноваційного бізнесу щодо реалізації системи інноваційного провайдингу новостворень і нововведень на підприємницьких засадах державно-приватного партнерства.

Наукові працівники Відділення є виконавцями науково-інноваційних програм Інституту, здійснюють дослідження за актуальними проблемами інноваційного розвитку. Результати досліджень, використовуються в дисертаційних роботах, навчальних курсах, консультуванні, тощо. Також у дослідній роботі Відділення, приймають активну участь викладачі навчальних закладів, стажисти з наукових установ, здобувачі ступеня кандидата та доктора економічних наук, фахівці консалтингових установ. Фахівці Відділення активно співпрацюють з державними організаціями, міністерствами і відомствами.

На сьогодні, одним з основних напрямів досліджень Відділення є Програма наукових досліджень НААН № 44 «Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції» («Інноваційний розвиток» 2016-2020 рр.)». Головною установою з виконання Програми є Інститут інноваційної біоекономіки, який координує науково-інноваційну діяльність 30 установ НААН – співвиконавців програми. Програма складається з 4-х підпрограм, містить 52 завдання II-го рівня (дослідження за 10-ю з яких безпосередньо проводяться Відділенням інноваційної економіки Інституту), в тому числі 10 фундаментальних 40 прикладних і 2 пошукових.

Дана Програма відноситься до пріоритетних тематичних напрямів досліджень і науково-технічних розробок, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 7 вересня 2011 року № 942, а проекти фундаментальних досліджень отримали позитивні експертні висновки Національної академії наук України, як такі, що відповідають необхідному науковому рівню. Проекти прикладних досліджень затверджені до виконання Міністерством освіти та науки і визнані доцільними до виконання.

Наукова діяльність Відділення з виконання Програми спрямована на розробку наукових основ інноваційного розвитку наукоємної аграрної сфери, інтелектуальної власності, трансферу технологій, венчурного підприємництва, створення та розвитку інфраструктури ринку інновацій в АПК.

Основною метою програми є підвищення ефективності аграрної науки шляхом реформування науково-організаційної системи на ринкових засадах та забезпечення її інноваційно-інвестиційного розвитку в конкурентних умовах міжнародної інтеграції та з врахуванням ситуації щодо необхідності подолання України політичної та економічної кризи.

В рамках виконання ПНД 44 «Інноваційний розвиток» на сьогоднішній день:

  • розроблено та науково обгрунтовано модель інноваційної політики конкурентної економіки;
  • створено модель інноваційного розвитку системи аграрної науки України з врахуванням особливостей розвитку академічного і освітянського державних секторів, дослілницького і консалтингового недержавних секторів;
  • розроблено методологічні підходи створення економіко-правової бази кластеризації ринкової інноваційної інфраструктури розвитку пріоритетних галузей, в тому числі АПК; досліджено методологічні аспекти оцінки інноваційної активності, проблеми впровадження інноваційних технологій в Україні, механізми проектного менеджменту і інвестування в проекти інноваційного розвитку; визначено актуальні завдання інноваційної інфраструктури, її складових, а саме роль і місце бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, кластерних виробничих об'єднань з освоєння і випуску інноваційної продукції; запропоновано наукові підходи щодо розвитку інноваційної інфраструктури для забезпечення ефективності інноваційної діяльності малих і середніх підприємств в Україні.

За результатами проведених наукових досліджень науково обґрунтовано та розроблено нормативно-методичну базу Платформи «Аготехнополіс» як ринково орієнтованої системи партнерства науки, виробництва, бізнесу, інвесторів за підтримкою влади і громадських організацій в забезпеченні розвитку АПК на основі інноваційної біоекономіки. Платформою передбачається створення за участю наукових установ інноваційних трансферних центрів, їх інтеграції у виробництво в формі високотехнологічних бізнес-кластерів з освоєння і випуску конкурентоспроможної продукції.

У 2018 році актуальними напрямами досліджень є:

  • вивчення особливостей і тенденцій розвитку біоекономіки і створення в АПК ефективних ринкових біоекосистем;
  • дослідження наукових і організаційних засад створення та функціонування високотехнологічного ринку нішевих культур.

Також програмою передбачається використання величезного обсягу наукової інформації щодо прибуткового ведення галузей аграрного виробництва, які є в наукових установах аграрного профілю та сільськогосподарській бібліотеці НААН.

Програма виконується на матеріально-технічній і кадровій базі Інституту інноваційної біоекономіки, науковому потенціалі регіональних наукових установ і вчених відділення аграрної економіки і земельних відносин НААН, інноваційному потенціалі наукових установ аграрної академії – співвиконавців програми та інших установ і організацій наукоємної сфери АПК.

Дослідження здійснюють висококваліфіковані наукові кадри Інституту інноваційної біоекономіки та установ-співвиконавців НААН, серед них 27 докторів наук, 170 кандидати наук.

Відпрацювання наукових підходів реформування аграрної науки і трансферу конкурентоспроможних інноваційних продуктів на ринок здійснюється за участю визначених НААН базових установ, зокрема недержавних середньо товарних і дрібнотоварних агровиробників насіннєвої та племінної продукції.

До розробки та впровадження результатів програми за координаційним супроводом, на договірних умовах залучаються фахівці установ, на базі яких здійснюється апробація та впровадження результатів наукових досліджень, професійних консалтингових установ інтелектуального бізнесу.

В програмі задіяні 36 дослідних полів науково-дослідних установ і 200 науково-технологічних демонстраційних полігонів регіональних і галузевих наукових установ, експериментально-виробнича база дослідних господарств загальною площею біля 100 тис. га.

Контакти

03040, Україна, Київ, 

Проспект Голосіївський, 96 

Підписатись на розсилку

Вкажіть Вашу електронну адресу для отримання розсилок

© Інститут інноваційної біоекономіки 2018

Search